Reklamačný poriadok

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo konečným užívateľom pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

A) Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

B) Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne poskytnutými údajmi a adresou príjemcu od Kupujúceho
- poškodenia zavinené prepravcom (pošta, kuriér), napr. v prípade prevzatia viditeľne poškodeného obalu zásielky od prepravcu.

C) Postup pri uplatnení reklamácie:
-čo najskôr informovať predávajúceho emailom: info@spodnepradlo.eu.
-poslať reklamovaný tovar na adresu: Flameinx, s.r.o., P.O.BOX 30, 850 05 Bratislava 55
Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

D) Odstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, Kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo navrátenie kúpnej ceny (právo výberu má Kupujúci).

E) Neodstrániteľné poškodenie:
Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má Kupujúci). Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

F) Po uplatnení reklamácie Kupujúcim je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

G) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

H) Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.