Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.zonia.cz (dále též jen „e-shop“). Prodávající je obchodní společnost Flameinx, s.r.o.,  P.O.BOX 30, 850 05 Bratislava 55. Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka č.: 37223/B. Zákazníkem e-shopu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
 

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva, na základě které je realizován prodej zboží Prodávajícím Kupujícímu, vzniká odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky (dále jako „objednávka“) Kupujícím Prodávajícímu. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. 

A) Prodávající je povinen Kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

B) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

C) Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:
- podrobné informace o objednaném zboží, kterého prodej je předmětem Kupní smlouvy, tedy: číslo a název zboží, velikost, barva a počet objednaných kusů
- údaje Kupujícího jako jméno a příjmení, přesná a úplná adresa na doručení tovaru, e-mailová adresa a telefonní číslo, případně i IČO, sídlo a číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.
- cena tovaru, způsob platby za tovar a cena za platbu
- místo a způsob dodání tovaru, na dohodnuté místo, jako i informaci o předpokládané dodací lhůtě zboží

D) Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“). 

E) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

F) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

G) Do doby, než Kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Objednat“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí. 

H) Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu, pokud se Kupující zaregistroval. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit obratem e-mailem nebo telefonicky. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

3. Ceny a platební podmínky

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků). K uvedeným cenám budou dále připočteny poplatky za dodání zboží.

A) Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v Kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu Kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy Kupující má možnost volby z těchto variant:
- Bankovní převod - převod na účet Prodávajícího. Tovar bude expedovaný až po připsání platby na účet Prodávajícího.
- Dobírka - Kupující zaplatí za tovar při jeho převzetí. Tato platební možnost je zpoplatněna sumou  90 Kč.

B) Bezhotovostní platbu nebo vklad na účet je nutné uskutečnit předem (před dodáním zboží) a to do 3 pracovních dnů od zaslání objednávky zboží Prodávajícímu. Zboží bude odesláno až po přijetí platby na účet Prodávajícího. Jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

C) Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

D) Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4. Přeprava a náklady na přepravu

Dodání tovaru Kupujícímu bude dle dostupnosti tovaru a provozních možností Prodávající realizováno v co nejkratším čase, obvykle do tří (3) pracovních dnů od připsání sumy na účet Prodávajícího (v případě bezhotovostní úhrady kupní ceny). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužená, pokud je omeškání způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezpůsobenými Prodávajícím.

A) Cena balného a přepravy zboží na místo dodání uvedeno Kupujícím v objednávce hradí Kupující.

B) Místo dodání zboží stanovuje Kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce Kupujícího. Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení Kupujícím vlastnictvím Prodávajícího.

C) V případě nepřevzetí tovaru Kupujícím si Prodávající vyhrazuje práv uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si Kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení tovaru, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení.

D) Většina zboží je převážně skladem. V případě, že objednaný tovar nebude skladem nebo ho nebude možné odevzdat přepravci do 2 dnů, oznámí Předávající předpokládaný termín doručení Kupujícímu nebo nabídne jiný srovnatelný produkt. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení Kupujícího.

E) Pokud není Předávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží Kupujícímu (odevzdat k přepravě prvnímu přepravci), může Kupující jednostranně odstoupit od objednávky – Kupní smlouvy a to prostřednictvím telefonátu: +421 918 125 566 anebo emailem: info@spodnepradlo.eu a prodávající je povinný vrátit bez zbytečného odkladu všechny finanční prostředky aktuální objednávky na účet Kupujícího.

F) Možnosti doručení tovaru:
- Doručení prostřednictvím InTime – Doručení obvykle do 3. prac. dní. Tato služba je zpoplatněná ve výši 99 Kč.

G) Zboží je v průběhu přepravy pojištěné pro případ poškození a straty, přičemž toto pojištění je obsaženo v ceně přepravy uvedené v předcházejícím článku.

H) Kupující je povinný tovar od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků, celistvost zásilky a v případě jakékoliv chyby to neprodleně oznámit přepravci. V případě doručení zásilky s porušeným obalem, je Kupující povinný v přítomnosti přepravce zkontrolovat kompletnost a bezchybnost obsahu zásilky. V případě zjištění neúplnosti nebo poškození dodaného zboží, které bylo způsobenu ze strany přepravě, je kupující povinný tuto zásilku nepřevzít a sepsat s dopravcem zápisnici o důvodu jejího nepřevzetí. Kupující je povinný oznámit písemně nebo emailem nepřevzetí objednávky z důvodu jejího poškození přepravcem Prodávajícímu nejpozději do 1 dne od jejího nepřevzetí. 

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:
Kuriér UPS

Doručenie na ďalší pracovný deň od odovzdania zásielky prepravcovi v rámci Slovenskej republiky.

95 Kč
Slovenská pošta (2.trieda)

Doručenie na tretí pracovný deň od odovzdania zásielky prepravcovi v rámci Slovenskej republiky.

105 Kč
Doručenie do ČR
108 Kč

* Pro zásilky nad 1756 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
Dobierkou

Objednávku uhradíte až pri prevzatí.

27 Kč
Prevodom z účtu

Tovar expedujeme až po pripísaní platby na náš účet.

0 Kč
Platba Online - GoPay
0 Kč

5. Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

A) Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené výše. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu všeobecných obchodních podmínek. Tento formulář může Kupující poslat Prodávajícímu písemně na email:  info@spodnepradlo.eu nebo poštou na adresu: Flameinx, s.r.o., P.O.BOX 30, 850 05 Bratislava 55.

B)  Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace, v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku, může zonia uplatnit vůči Kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena Kupujícímu.

C) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

D) V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal nebo i jiným způsobem pokud se obě strany na tom dohodnou.

E) Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží obchodu zonia bylo odesláno zpět.

F) Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

G) V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou, tedy se kupní smlouva od počátku ruší.

UPOZORNĚNÍ: adresa sídla společnosti neslouží na vrácení tovaru!

6. Práva a povinnosti z vadného plnění a řešení reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

A) Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

B) Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

C) Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že Kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

D) Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením čísla objednávky, jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace. Společnost zonia je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

E) U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

F) V lhůtě dvaceti čtyř (24) měsíců může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
- bezplatné odstranění vady opravou; 
- přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

G) Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

H) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

I) Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

A) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresu doručení pokud se liší od adresy kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) 

B) Prodávající se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.  Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných Kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

C) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

D) V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

E) Svůj souhlas s uložením e-mailové adresy a s využíváním této adresy k zasílání elektronického Newsletteru může Kupující samozřejmě kdykoli zrušit, aniž by tím vznikly jiné náklady než náklady spojené s předáním (zasláním) této informace. 

F) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
G) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Bližší podmínky pro používání souborů cookies mohou být upřesněny na webových stránkách prodávajícího www.zonia.cz.

8. Závěrečná ustanovení

Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

A) Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

B) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. 

C) Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 

D) Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

E) Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. V případě nejasností je možné kontaktovat zákaznickou linku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 08.05.2017